Regulamin sklepu PlisyOnline24.pl

 

§ 1 Informacja o Firmie
 

Nasz internetowy sklep PlisyOnline24.pl oferujący plisy na wymiar jest prowadzony przez producenta plis, firmę:

Sun-Plus Zbigniew Kamiński

NIP: 123-049-88-37

REGON: 012666215

05-540 Zalesie Górne - Ustanów
ul. Sadowa 21 

Tel.: (+48) 22 737 06 90

E-mail: sklep@plisyonline24.pl

DANE DO PRZELEWU:

SUN-PLUS Zbigniew Kamiński

05-500 Zalesie Górne

Ustanów ul. Sadowa 21

 

NUMER KONTA

BPH 91 1060 0076 0000 3260 0164 0976

 

PRZELEW ZAGRANICZNY


BPH  PL 91 1060 0076 0000 3260 0164 0976

SWIFT BANKU : BPHKPLPK
§ 2 Wyjaśnienie pojęć

 1.Sklep – sklep internetowy działający na stronie plisyonline24.pl zwany sklepem internetowym. 
 2.Klient - stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym jest osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca.
 3.Sprzedawca - stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu jest Zbigniew Kamiński.

 4.Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Zbigniewa Kamińskiego
 prowadzącego działalność gospodarczą  w chwili składania zamówienia.
 5.Rachunek bankowy sprzedawcy: 91 1060 0076 0000 3260 0164 0976

§ 3 Ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe przekazywane Sprzedawcy, są przetwarzane wyłącznie przez Sprzedawcę i
 wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy a o ile Klient wyrazi na to odrębna zgodę także
 w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy plisyonline24.pl.
 2.Dokonując zakupów w sklepie internetowym plisyonline24.pl
 Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego.

 3.Zasady dotyczące przechowywania danych osobowych klientów określone są w dokumencie
 polityka prywatności sklepu internetowego plisyonline24.pl udostępnionego na stronie internetowej sklepu.
 4.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5.Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego plisyonline24.pl
 nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 6.Klient sklepu internetowego plisyonline24.pl ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych,
 ich modyfikowania oraz usunięcia.

§ 4 Kolory, opisy i zdjęcia produktów

1.Z uwagi na indywidualne ustawienia komputera Klienta (kolor, parametry techniczne, rozdzielczość
i proporcje ekranu) mogą pojawiać się różnice pomiędzy wyglądem produktu umieszczonym na zdjęciu
 na stronie sklepu internetowego plisyonline24.pl a rzeczywistym wyglądem produktu.
 Aby uniknąć takich sytuacji istnieje możliwość otrzymania przez Klienta odpłatnie próbek kolorów.
 Klient ponosi koszty przesyłki próbek w wysokości wskazanej na stronie internetowej sklepu w zakładce
„Dostawa”. Sklep internetowy plisyonline24.pl zastrzega, że jedynie zamówienie próbnika kolorów
 daje Klientowi pewność , dotyczącą rzeczywistego koloru zamawianego produktu.
 W przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości Klient jest proszony przed podjęciem decyzji dotyczącej
 złożenia zamówienia o kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta.
 2.W sytuacji, gdy niezgodności w wyglądzie produktu, w szczególności odnoszące się do odcienia koloru
 tkaniny mogły zostać wyjaśnione przez klienta przez zamówienie odpłatnej próbki koloru lub
 Kontakt z Działem Obsługi Klienta, nie będą one stanowiły podstawy do złożenia reklamacji.

§ 5 Ceny

1.Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej
(nie obowiązują w sklepie stacjonarnym) i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie
obowiązywać w sklepie stacjonarnym.
 2.Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie plisyonline24.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 Podane ceny zawierają podatek Vat w wysokości obowiązującej na terenie Polski.
 3.Ceną wiążącą i ostateczną dla Klienta jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego plisyonline24.pl
 przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4.W przypadku zmiany konfiguracji danego produktu przez Klienta po złożeniu zamówienia Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do zmiany ceny. W takim przypadku Klient zostanie uprzedzony o tym fakcie przed
przystąpieniem do realizacji zamówienia.
 5.Cena nie obejmuje kosztów przesyłki produktu. Koszty przesyłki obowiązujące w sklepie plisyonline24.pl
 podane są na stronie internetowej sklepu w zakładce „Dostawa”.
 6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się
 w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży

§ 6 Zamówienia

1.Opis i cena przedmiotu na stronie sklepu internetowego plisyonline24.pl nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego.
 2.Klient może składać zamówienia przez całą dobę za pośrednictwem strony sklepu internetowego plisyonline24.pl
 3.Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym plisyonline24.plwymagana jest rejestracja użytkownika.
 4.Przed złożeniem zamówienia Klient akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania
zawartych w nim zasad.
5.Klient składa zamówienie, dokonując wyboru produktu i konfigurując go według własnego życzenia w ramach
 dostępnych opcji konfiguratora. Wybrany i skonfigurowany produkt zostaje zamówiony za pomocą opcji „KOSZYK”, a następnie w części „ZAMÓWIENIE”, klient wskazuje adres odbioru i rodzaj płatności za zamówienie.
 6.Składając zamówienie Klient zobowiązany jest do wskazania:
a.zamawianego produktu lub produktów i jego (ich) konfiguracji oraz ilości zamawianych sztuk;
 b.adresu, na jaki ma być dostarczony towar;
 c.danych i adresu na jaki ma zostać wystawiona faktura;
 d.ewentualnie innych specjalnych warunków zamówienia etc;
 e.sposobu płatności;
 f.danych kontaktowych, numerów telefonów, faxu i adresu poczty elektronicznej;
 7.Obecność produktu i jego konfiguratora w cenniku sklepu internetowego plisyonline24.pl nie oznacza
 dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 8.Konfigurator produktu umożliwia wybranie konfiguracji, jednak z przyczyn technicznych nie wszystkie
wybrane przez Klienta konfiguracje mogą zostać zrealizowane - w takim wypadku Klient zostanie powiadomiony
 o tym fakcie w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 9.Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży i jest dla Klienta wiążące.
 10.Po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzającej
 wpłynięcie zamówienia. Wiadomość ta nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji
 (nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty).
11.Po wpłynięciu zamówienia Sprzedawca sprawdza czy komponenty umożliwiające jego realizację znajdują się w
 magazynie sklepu internetowego plisyonline24.pl oraz czy możliwa jest do wykonania konfiguracja wybrana przez Klienta.
 12.Po stwierdzeniu, iż zamówienie jest możliwe do zrealizowania przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje drogą
 elektroniczną nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia informację wysłaną pocztą
 elektroniczną potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z przyjęciem oferty
 i zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku gdy zamówienie zostaje złożone w piątek po godzinie 10 rano,
sobotę, niedzielę, dni ustawowo wolne od pracy lub w dzień poprzedzający dzień ustawo wolny od pracy po
 godzinie 10 termin 24 godzin, o którym mowa w zdaniu poprzednim liczony jest od następnego dnia roboczego
 od godziny 8 rano. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się w terminie określonym w § 6 ust.18.
13.W przypadku braku w magazynie części lub całości komponentów objętych zamówieniem Klienta lub brakiem
możliwości wykonania wybranej konfiguracji, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość, na adres poczty
 elektronicznej Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym lub dzwoni na podany w zamówieniu numer
telefonu kontaktowego, z informacją, jaki produkt i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także
 prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia w terminie 48
 godzin od momentu wysłania wiadomości.

14.Klient, w sytuacji opisanej w § 6 pkt. 13, w zależności od sytuacji ma prawo do: 

a.zrezygnowania z realizacji zamówienia w całości;
b.wyrażenia zgody na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;
c.podzielenia zamówienia na mniejsze transze (w przypadku zamówienia większej ilości produktów);
d.wyrażenia zgody na modyfikację konfiguracji zamówionych produktów.
15.W sytuacji braku możliwości podjęcia z Klientem kontaktu bądź braku odpowiedzi Klienta w terminie 48 godz
in od momentu wysłania wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 13, co do dalszego postępowania w sprawie
zamówienia, Sprzedawca ma prawo do: anulowania zamówienia.
16.W przypadku podzielenia zamówienia na transze, spowodowanego brakiem komponentów niezbędnych do wykonania
zamówienia w magazynie Sprzedawcy, Klient ponosi wyłącznie koszty dostarczenia pierwszej przesyłki.
Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia
zamówienia pierwotnego, ponosi Sprzedawca.
17.W przypadku zakupu towaru wykonywanego na wymiar według danych wskazanych przez Klienta,
Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za dane wskazane przez Klienta w zamówieniu.
Błędnie wskazane przez Klienta dane a w szczególności błędnie wskazany wymiar lub kolor,
według którego został wykonany produkt nie są podstawą złożenia reklamacji, skorzystania z prawa
odstąpienia od umowy i żądania zwrotu zapłaconej ceny.
18.Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy,
a w sytuacji gdy Klient wybrał opcję zapłaty za pobraniem po wpływie na rachunek bankowy Sprzedawcy zaliczki, o której mowa w § 7 ust. 5.
19.Klient ma możliwość złożenia zamówienia na większą ilość towaru (zamówienia hurtowe powyżej 50 szt.)
tylko po wcześniejszej konsultacji z Działem Obsługi Klienta.
20.Zmian jakościowych i ilościowych w zamówieniu Klient może dokonywać, do momentu przystąpienia do procesu
produkcji zamówionych produktów przez telefoniczny kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Zmiany w złożonym przez klienta zamówieniu mogą powodować zmianę ceny zamawianego produktu.
W przypadku gdy zmiana zamówienia prowadzi do zwiększenia ceny produktu, sprzedawca przystąpi do realizacji
zamówienia dopiero po dokonaniu przez Klienta dopłaty różnicy w cenie i wpływie tej sumy na rachunek bankowy sprzedawcy. W sytuacji gdy zmiana powoduje obniżenie ceny zamawianego produktu, sprzedawca dokonuje zwrotu różnicy na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany przez klienta adres najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany, przy czym ewentualne opłaty bankowe lub pocztowe obciążają w takiej sytuacji klienta a sprzedawca kwotę tych opłat może potrącić ze zwracanej klientowi kwoty. Sprzedawca ma jednak prawo do odmowy realizacji zamówienia ze wskazanymi przez Klienta zmianami i wówczas Sprzedawca realizuje zmówienie w jego pierwotnym kształcie.
21.W przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zlecenie Klienta, nie ma możliwości anulowania
lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.

§ 7 Płatności

1.Zapłaty za produkt po złożeniu zamówienia należy dokonać na konto bankowe 91 1060 0076 0000 3260 0164 0976
2.Proces realizacji zamówienia rozpocznie się po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia
w sklepie Internetowym plisyonline24.pl, przyjęciu zamówienia do realizacji przez sprzedawcę i
wpływie całości ceny sprzedaży na rachunek bankowy sprzedawcy.
3.Sprzedawca w przypadku uiszczania ceny sprzedaży za pomocą kart płatniczych lub przelewów elektronicznych
korzysta z pośrednictwa serwisu Dotpay gwarantuje właściwe zabezpieczenie transakcji
oraz przekazanie środków na rzecz Sprzedawcy.
4.Szczegółowe informacje na temat realizacji płatności, zabezpieczeń oraz zasad przetwarzania i
przechowywania danych uzyskanych w procesie płatności znajdują się na stronie dotpay.pl.
5.Cena sprzedaży produktów, które mają być dostarczone poza terytorium Polski może być uiszczona wyłącznie
w formie przedpłaty za pomocą karty kredytowej lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
6.Brak wpływu środków pieniężnych stanowiących zapłatę za zamówiony na wymiar towar bądź zapłaty zaliczki,
o której mowa w § 7 ust. 4 na konto Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia
przyjęcia zamówienia do realizacji powoduje, iż Sprzedawca odstępuje od zawartej umowy.
Klient nie otrzymuje odrębnej informacji o odstąpieniu przez Sprzedawcę od umowy.

§ 8 Dostawa

1.Czas realizacji zmówienia liczony jest od momentu zaksięgowania należności na rachunek bankowy.
Sprzedawcy do momentu przekazania towaru firmie kurierskiej plus czas dowozu do klienta.
2.Zamówiony produkt wysyłany jest z miejsca siedziby Sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej
wyłącznie na adres dostawy wskazany w zamówieniu.
3.Dostawa zamówionych produktów dostarczana jest wyłącznie przez firmę kurierską GLS
4.Koszt wysyłki zamówionych produktów obciąża Klienta i określony jest na stronie sklepu internetowego
w części „DOSTAWA.”
5.Wraz z produktem wydawany jest paragon fiskalny lub faktura VAT jeśli klient wczesniej zaznaczy w zamówieniu. W przypadku braku któregokolwiek
6.W sytuacji, gdy Klient towaru nie odbierze i produkt zostanie zwrócony Sprzedawcy koszt jego
ponownej przesyłki ponosi Klient.
7.Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych
usterkach niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. W sytuacji, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia
Klient powinien ocenić rodzaj i stopień uszkodzeń i w sytuacji gdy są one znaczne nie powinien obierać
towaru. Zarówno w przypadku nieodebrania towaru w opakowaniu uszkodzonym jak też w przypadku odebrania
towaru w opakowaniu uszkodzonym Klient powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i
niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Sporządzenie protokołu szkody nie jest
złożenia reklamacji.
8.Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.

§ 9 Odstąpienie od umowy


1.Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży a przedmiotem umowy nie jest produkt
wykonywany na wymiar według danych wskazanych przez Klienta, może od niej odstąpić i zwrócić kupiony
produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty odbioru zamówienia.
2.Powyższy zapis nie ma zastosowania do konsumentów będących stroną umowy sprzedaży,
której przedmiotem jest produkt wykonany na wymiar według danych wskazanych przez Klienta.
W takim przypadku wyłączone jest prawo konsumenta do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu,

§ 10 Gwarancja

1.Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym plisyonline24.pl są nowe oraz udziela
na przedmiotowe produkty gwarancji na okres 24 miesięcy;
2.W sytuacji gdy przez Klient otrzyma produkt wadliwy, a wady produktu są wadami istotnymi i
nie istnieje możliwość ich usunięcia a także gdy towar jest niezgodny z produktem opisanym w złożonym przez
Klienta zamówieniu Sprzedawca wymieni towar wadliwy na nowy wolny od wad.
W sytuacji gdy wymiana produktu na nowy nie jest możliwa z uwagi na niedostępność komponentów z których
został wykonany w magazynach sprzedawcy bądź z uwagi na zaprzestanie produkcji danego rodzaju produktu,
Sprzedawca ma prawo za zgodą Klienta do dostarczenia mu innego produktu o takiej samej funkcjonalności i wartości,
albo do odstąpienia od umowy i zwrócenia Klientowi uiszczonej przez niego ceny sprzedaży.
3.W sytuacji gdy wady produktu są tego rodzaju, że dadzą się usunąć, Sprzedawca w ramach gwarancji ma prawo według
swojego uznania do:
a.usunięcia wad;
b.wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad;
4.W przypadku opisanym w § 3 pkt a i b gdy naprawa lub wymiana rzeczy na nową nie jest możliwa z uwagi na ich
niedostępność w magazynach sprzedawcy bądź z uwagi na zaprzestanie produkcji danego rodzaju towarów sprzedawca
ma prawo za zgodą Klienta do dostarczenia mu innego towaru o takiej samej funkcjonalności i wartości,
albo do odstąpienia od umowy i zwrócenia Klientowi uiszczonej przez niego ceny sprzedaży.
5.Produkty kupione w sklepie internetowym plisyonline24.pl nie podlegają gwarancji w przypadku gdy:
a.zgłoszone przez Klienta wady dotyczą różnic pomiędzy wyglądem produktu umieszczonym na zdjęciu na stronie sklepu
internetowego plisyonline24.pl a wynikają z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, parametry techniczne,
rozdzielczość i proporcje ekranu) a Klient nie skorzystał z możliwości zweryfikowania tych parametrów.
b.zostały uszkodzone mechanicznie w trakcie nieprawidłowego montażu lub użytkowania;
c.zostały uszkodzone wskutek długotrwałego działania czynników jak wilgoć, nasłonecznienie etc.;
d.nie były poddawane właściwej okresowej konserwacji lub czyszczeniu zgodnie ze wskazówkami zawartymi w informacji dołączonej do produktu;

§ 11 Procedura składania reklamacji

1.Klient ma obowiązek złożenia reklamacji w formie pisemnej.
2.Warunkiem koniecznym, aby sklep internetowy plisyonline24.pl rozpatrzył reklamację jest:
a.dostarczenie do siedziby Sprzedawcy Zbigniewa Kamińskiego osobiście lub za
pomocą firmy kurierskiej lub poczty polskiej reklamowanego towaru z kopią faktury lub paragonu oraz w oryginalnym
opakowaniu, a w przypadku gdy Klient nie posiada oryginalnego opakowania zobowiązany jest do zastosowania
opakowanie zastępczego gwarantującego odpowiednią ochronę produktu podczas transportu;
b.produkt musi zostać przysłany w formie kompletnej, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność
danego produktu lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania.
c.do produktu musi być dołączony szczegółowy opis wady/usterki wraz z podaną sytuacją, kiedy
(w jakiej sytuacji) wada/usterka występuje.
d.wskazanie trybu składania reklamacji i żądania reklamacyjnego;
3.Jeżeli produkt dostarczany jest do Sprzedawcy Zbigniewa Kamińskiego za pomocą firmy kurierskiej lub
poczty polskiej, Klient pokrywa koszt we własnym zakresie. Koszty przesyłki, jakie poniósł Klient zostaną mu
zwrócone w przypadku uwzględnienia reklamacji. Wybór przewoźnika należy do Klienta.
4.Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych na adres Sprzedawcy „za pobraniem”
5.Zgłoszona wada/usterka podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, celem stwierdzenia czy usterka nie nastąpiła z winy
klienta. Reklamacja jest rozpoznawana w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji.
6.Jeżeli sprzęt dostarczony do sprzedawcy okaże się sprawny i Sprzedawca nie wykryje wady/usterki Sprzedawca pobierze opłatę za zbadanie towaru i koszty zwrotnej przesyłki towaru do Klienta. W takiej sytuacji Klient nie otrzymuje zwrotu kosztów przesyłki do Sprzedawcy o których mowa w § 12ust.3

§ 12 Postanowienia końcowe

1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w wersji w jakiej obowiązywał w momencie złożenia
zamówienia.
2.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn
technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez serwery pocztowe przesyłania wiadomości na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w zamówieniu oraz za usuwanie i blokowanie poczty elektronicznej
przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta (filtry antyspamowe).
4.Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy plisyonline24.pl są używane w celach
identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie sklepu internetowego
pod adresem plisyonline24.pl/regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
6.Sprzedawca ma prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania
(zamieszczenia) na stronie plisyonline24.pl/regulamin Klienta obowiązuje wersja regulaminu aktualna w momencie
składania przez niego zamówienia u Sprzedawcy.

 

D O D A T E K

1. Odpowiedzialność za instalacje produktu

Pełna odpowiedzialność za instalację produktu oraz ewentualne szkody spowodowane niewłaściwa instalacją ponosi zamawiający.